Nenašli ste požadovaný materiál alebo máte záujem o ďalšie objemové zľavy? Potrebujete poradiť alebo máte špeciálnu otázku?
Vyžiadajte si našu cenovú ponuku na stavebný materiál
Máte cenovú ponuku? Dojednáme za Vás nižšiu cenu!

ZATEPĽOVANIE - ako nenaletieť....

21.september 2017

Zatepľovanie je náročná a vysoko špecializovaná práca, neoplatí sa na nej šetriť. Jeho kvalita závisí od správne zvoleného zatepľovacieho systému, výberu všetkých materiálov a komponentov, ale aj od presných výpočtov urobených na konkrétnej stavbe a kvalitného projektu. Pre orientačné výpočty zostavenia výberu vhodného kontaktného (sendvičového) zateplenia slúži prevodná tabuľka súčiniteľa prestupu tepla U (podľa normy STN 7305 40-2 ktorá určuje podmienky pre zateplenia obvodových plášťov budov). Naša firma Vám ponúka profesionálny výber správneho druhu a návrh optimálnej hrúbky izolačného materiálu podľa jestvujúcej konštrukcie.

 

Pre stavby v relatívne dobrom stave je vhodný zatepľovací systém z polystyrénu expandovaného (PSE-SF), nobasilu (minerálna vlna Nobasil FKD - cena na vyžiadanie). Pre povrchy s vyššou mierou namáhania (pôsobiaca vlhkosť, sokle ...) odporúčame použiť dosky z extrudovaného polystyrénu (XPS-SF) so zníženou nasiakavosťou.

 

Starým, poškodeným a veľmi vlhkým múrom viac vyhovuje zatepľovací systém s využitím minerálnych vlákien, prípadne polystyrénu s dierkami, alebo viazanej trstiny, ktoré viac prepúšťajú vlhkosť, aj keď sú finančne nákladnejšie.

 

Na zatepľovacie práce je vhodné najmä jarné a jesenné obdobie, keď slnko nehreje veľmi prudko. Skôr, ako sa do akcie pustíme, najlepšie bude, ak sa poradíme s odborníkom. Zváži potreby konkrétnej stavby, vypočíta hrúbku materiálu na zateplenie (podľa uvedenej tabuľky), zistí nároky stavby na odvetrávanie, aby použitím nevhodných materiálov nedochádzalo napríklad k dodatočnému vlhnutiu budovy alebo iným nedostatkom. Na základe odporúčaní a aj vlastných finančných možností, si zákazník môže vybrať primeraný zatepľovací systém. Mal by pri tom dbať i na kvalitnú realizáciu. Pretože iba na zatepľovací systém, pri ktorom boli dodržané všetky náležitosti, platí záručná doba dodávateľa (túto poskytujú aj špecializované predajne na uvedené materiály, nie však na ich nesprávnu kombináciu alebo aplikáciu).

 

Nakoľko je zatepľovanie budov žiadaným produktom, poskytuje na našom trhu tieto služby veľa skúsených i menej skúsených organizácií, ktorým ide len o vytvorenie zisku. Jednou z možností orientácie medzi nimi je tiež to, či majú licenciu od Technického a skúšobného ústavu v stavebníctve, prípadne osvedčenie výrobcu zatepľovacieho systému, alebo jednoducho na základe referencií a odporúčaní.

 

Zatepľovanie už dávno nie je módnou záležitosťou, ale krok k zdravému bývaniu a k šetreniu energie

 

V súčasnej dobe výrazného zvyšovania cien energií je zatepľovanie budov veľmi aktuálne, hlavne z dôvodu finančných úspor pri užívaní budov. Zlepšenie tepelnej ochrany budov zateplením súvisí so zabezpečením základných požiadaviek na stavby v oblasti zdravia, hygieny a znižovania energetickej náročnosti pri prevádzke budov. Samotným zateplením neriešime len zníženie nadmernej spotreby energie budov na vykurovanie, ale môžeme vyriešiť aj problémy týkajúce sa nízkych tepelnoizolačných vlastností materiálov použitých pri výstavbe, ktoré boli platné stavu poznania problematiky v dobe realizácie. Takisto môžeme odstrániť aj nadmernú vlhkosť v stavebných konštrukciách, z ktorej vznikajú poruchy na konštrukciách ako:

 

 • kondenzácia vody na stenách, stropoch (podlahách), orosovanie okien a s toho vyplývajúci výskyt plesní na obvodových konštrukciách,
 • statické poruchy v dôsledku teplotných dilatácií,
 • tepelná nepohoda v budovách (poklesy vnútorných teplôt pri prerušení vykurovania v zimnom období a vzostup vnútorných teplôt v letnom období ),
 • poruchy v dôsledku pôsobenia agresívneho ovzdušia na nechránený vonkajší povrch.

 

Pred samotným rozhodnutím stavebníka o zateplení budovy, alebo o dodatočnom zateplení je dôležité urobiť projekt zatepľovania. Aby tento projekt adekvátne odrážal odporúčania platných noriem, ako aj požiadavky stavebníka a samotné zatepľovanie bolo efektívne, je potrebné poznať tepelnoizolačné vlastnosti materiálov budovy a jej konštrukcií (tepelné mosty, detaily), ako i vzájomné pôsobenie jednotlivých materiálov. Neoddeliteľnou súčasťou je samozrejme výber vhodného a kvalitného materiálu na zatepľovanie budovy, ako aj výkon dozoru nad samotnou realizáciou zatepľovania odborne spôsobilými osobami.

 

Prečo zatepľovať?

 

Dôvody zatepľovania budov z pohľadu stavebníka môžeme rozdeliť do dvoch základných kategórií, a to ekonomické a technické. Tieto dôvody nadobúdajú reálnu podobu hlavne pri dodatočnom zateplení budov, kde sa samotným zatepľovaním zlepšuje fyzický stav budov, odstraňujú sa nedostatky zo zanedbanej údržby a zároveň sa približujú technické parametre konštrukcií súčasným požiadavkám kladených na stavebné konštrukcie.

 

Základné ekonomické dôvody (ktoré majú bezprostredný vplyv na prevádzkovateľa /majiteľa budov) sú tieto:

 • nižšie finančné náklady na vykurovanie budovy (podľa niektorých autorov úspora je 30-40 % z celkového množstva energie na vykurovanie budovy a z toho vyplývajúca úspora financií vydávaných na vykurovanie)
 • finančná úspora pri skrátenej vykurovacej sezóne
 • nižšie náklady oproti prípadnej klimatizácií v budove
 • lepšie využite vnútorného priestoru budov spôsobené vyššou vnútornou povrchovou teplotou konštrukcií

Pri novostavbách ešte môžeme kalkulovať s menšími investíciami do zdrojov tepla, rozvodov ako aj vykurovacích telies. Investícia do zateplenia budovy je v neposlednom rade pri stúpajúcich cenách energií výhodná a jej zhodnotenie rastie z narastaním týchto cien.

 

Medzi technické dôvody patria:

 • prevencia porúch konštrukcií, odstránenie kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu obvodových konštrukcií (hlavne v miestach tepelných mostov)
 • lepšie využite tepelnoakumulačných vlastností budov (výhodnejší priebeh cyklu chladnutia a ohrevu miestnosti pri prerušovanom vykurovaní)
 • celkové zlepšenie tepelnej pohody v miestnostiach budov
 • zlepšenie akustických vlastností konštrukcií budov (hlavne pri umiestnení na frekventovaných miestach pri komunikáciách resp. centrách miest)

Zateplením budova získava aj nové architektonické, prípadné farebné riešenie, kde pri súčasných možnostiach je možný výber z celej škály farebných odtieňov a rôznych štruktúr povrchových úprav.

 

Spôsoby zateplenia a zatepľovacie systémy

 

Podľa druhu konštrukcie, ktorá je predmetom zateplenia môžeme zatepľovanie rozdeliť na:

 • zatepľovanie obvodového plášťa
 • zatepľovanie strešného plášťa
 • zatepľovanie otvorových konštrukcií
 • zatepľovanie vnútorných konštrukcií, ktoré rozdeľujú miestnosti s rôznou teplotou vnútorného vzduchu.

 

Samotné zatepľovanie obvodového plášťa budovy môžeme previesť rôznymi spôsobmi a to:

 • s tepelnou izoláciou na vonkajšej strane konštrukcie (vonkajšie zateplenie)
 • s tepelnou izoláciou na vnútornej strane konštrukcie (vnútorné zateplenie)
 • s tepelnou izoláciou vo vnútri konštrukcie (vrstvená konštrukcia – nie je obvyklí pri dodatočnom zateplení)

Na Slovensku je využívané najmä zatepľovanie s tepelnou izoláciou z vonkajšej strany konštrukcie.

 

Zatepľovacie systémy obvodového plášťa z hľadiska princípov skladby jednotlivých vrstiev, použitých materiálov a doplnkov delíme na:

 • odvetrané (montované) zatepľovacie systémy, ktoré sa skladajú z tepelnoizolačnej vrstvy, kotviacej a nosnej konštrukcie, odvetranej vzduchovej vrstvy a obkladu (v súčasnej dobe je vydaných 15 osvedčení pre odvetrané zatepľovacie systémy)
 • kontaktné zatepľovacie systémy, ktoré sa skladajú so spojovacej vrstvy, tepelnoizolačnej vrstvy, výstužnej vrstvy s výstužnou mriežkou a povrchovej vrstvy so základným alebo elegačným náterom (v súčasnej dobe je vydaných 39 osvedčení podľa zákona 90/1998 Z.z. pre kontaktné zatepľovacie systémy).

 

Kontaktné zatepľovacie systémy zaznamenávajú rozmach najmä od roku 1991 a sú stavebníkmi najviac aj využívané pri zatepľovaní budov. Samostatnou kapitolou zatepľovania sú tepelnoizolačné omietky, ktoré sa používajú aj v dnešnej dobe hlavne pri dodatočnom zatepľovaní historických stavieb. Maximálna hrúbka tepelnoizolačnej omietky je cca. 60 mm. Súčiniteľ tepelnej vodivosti týchto omietok sa pohybuje v rozmedzí λ=0,09 W.m-1K-1 u štandardných omietok až λ=0,04 W.m-1K-1 u nadštandardných omietok ponúkanými niektorými firmami.

 

Kontaktné zatepľovacie systémy

 

Kontaktné zatepľovacie systémy sú na Slovensku najrozšírenejšie zatepľovacie systémy. Princíp je založený na jeho skladbe, ktorá obsahuje vysoko účinný izolant. Ako tepelná izolácia sa najčastejšie používa tuhý samozhášavý penový polystyrén, extradurovaný polystyrén, tuhé minerálne vláknité dosky (niekedy sa vyskytuje aj korok a penový polyuretán). Táto tepelná izolácia je lepená pomocou lepiacich stierok (min. na 40% povrchu) na vopred pripravený podklad a proti odtrhnutiu saním vetra sa kotvia tanierovými hmoždinkami množstve podľa statického výpočtu (min. 4 ks/1m2). Na takto nalepené platne (predtým prebrúsené) je do tenkej vrstvy lepiacej stierky vtlačená a tým ukotvená sieťovina so sklenných vlákien, ktorá sa na jej stykoch prekrýva so susediacim pásom v šírke min. 10 cm. Po zaschnutí stierky a nanesení podkladného penetračného náteru sa systém uzavrie povrchovou úpravou. Povrchové úpravy môžu byť na báze minerálnych a silikátových omietok (dobrá priepustnosť vodných pár, odolné voči zašpineniu), disperzných a silikonových živíc (široký sortiment farebných odtieňov, vysoká pružnosť, odolné voči zašpineniu), dekoratívnych omietok (mozaikové omietky).

 

Hlavné výhody kontaktných zatepľovacích systémov sú:

 • technologická jednoduchosť a výkonnosť systému
 • cenová výhodnosť pri porovnaní s ostatnými spôsobmi zatepľovania
 • umožňuje vytvorenie a riešenie aj náročných stavebných detailov
 • povrchové úpravy poskytujú neobmedzenú farebnú škálu (odborníci doporučujú na zatepľovacie systémy aplikovať svetlé odtiene)
 • ľahká údržba a opraviteľnosť, vyvážená životnosť všetkých komponentov
 • môže mať prírodný vzhľad povrchovej úpravy s voliteľnou štruktúrou
 • pri betónových konštrukciách zamedzuje karbonizácii betónov

 

Medzi nevýhody týchto systémov môžeme zaradiť náročnú prípravnú fázu (podklad,kvalifikovaný návrh), závislosť účinnosti systému od kvality vybraných materiálov a od spôsobu a kvality prevedenia realizácie prác pri zatepľovaní (zväčšujúca sa prácnosť pri realizácií členitých obvodových plášťoch). Kontaktné zatepľovacie systémy sa doporučujú použiť pre zateplenie rodinných domov, obytných (panelových domov) a občianskych budov.


Energetický certifikát

27.6.2016 Predávate, kolaudujete alebo prenajímate vašu stavbu? Nenechávajte to na náhodu, ale využite túto službu. Dodržte zákon 555/2005 Z.z. a dajte si vypracovať energetický certifikát: a) pri kolaudácií ­ pre novostavby alebo pre rekonštrukcie budovy b) pri... viac

Minerálne vaty ISOVER až so 40% zľavou!

20.5.2015 Pripravili sme pre vás špeciálnu ponuku - minerálne vaty značky ISOVER z našej aktuálnej ponuky si v tomto období môžete zakúpiť až so 40% zľavou! Ak sa potrebujete poradiť pri výbere materiálu alebo výpočte množstva, kontaktujte nás na našej... viac

Výhodná akcia na YTONG !

6.10.2013 Chystáte sa stavať dom a váhate, aký materiál použiť na hrubú stavbu? Práve pre Vás tu máme akciu na pórobetón Ytong až do 35% ! Práca s týmto materiálom je jednoduchá,presná a rýchla, čo sa odzrkadlí aj na cene práce.... viac
Partneri